Artykuł sponsorowany

Kiedy przeprowadza się licytację komorniczą?

Kiedy przeprowadza się licytację komorniczą?

Licytacja komornicza to proces, w którym komornik sprzedaje majątek dłużnika w celu spłacenia jego długów. W Polsce licytacje komornicze są często wykorzystywane jako ostatnia instancja w egzekucji należności. Warto zatem przyjrzeć się bliżej, kiedy dochodzi do przeprowadzenia takiej licytacji, jakie są zasady jej przeprowadzenia oraz jakie prawa i obowiązki przysługują uczestnikom tego procesu.

Przyczyny przeprowadzenia licytacji komorniczej

Licytacja komornicza jest przeprowadzana w sytuacji, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzyciela. Wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji i uzyskanie tytułu wykonawczego, który uprawnia go do skierowania sprawy do komornika. Komornik ma obowiązek podjąć próbę ściągnięcia długu od dłużnika, a jeśli to się nie uda, może przejść do egzekucji majątkowej, czyli sprzedaży majątku dłużnika na licytacji komorniczej.

Procedura przeprowadzenia licytacji komorniczej

Przed przystąpieniem do licytacji komornik ma obowiązek sporządzić protokół opisujący przedmiot licytacji oraz ustalić jego wartość rynkową. Następnie komornik ogłasza termin i miejsce licytacji, informując o tym zarówno dłużnika, jak i wierzyciela. Ogłoszenie o licytacji musi być opublikowane na stronie internetowej komornika oraz w prasie lokalnej. Licytacja odbywa się zwykle w formie przetargu ustnego, podczas którego uczestnicy składają swoje oferty, a wygrywa ten, kto zaoferuje najwyższą cenę.

Prawa i obowiązki uczestników licytacji komorniczej

Uczestnicy licytacji komorniczej mają prawo do wglądu w protokół sporządzony przez komornika oraz do zapoznania się z przedmiotem licytacji przed jej rozpoczęciem. Mają również obowiązek wpłacenia wadium, które stanowi zabezpieczenie dla komornika na wypadek rezygnacji z zakupu przez uczestnika. Wadium jest zwracane uczestnikom, którzy nie wygrali licytacji, natomiast zwycięzca ma obowiązek dopełnić formalności związanych z zakupem i uregulować należność w terminie określonym przez komornika.